Manómetro Patron XP2i
Modelo

XP2i

Intervalos

10000 psi, 20000 psi